Milagro sa Manila, ‘Pulis sa Tubig’

ISANG HIMALA ang naganap nuong taon ng 1587 sa Manila. Tumatawid sa ilog ng Manila (Pasig River ang tawag ngayon) ang isang indio sa kanyang bangka, maliliit na sasakyan na naglipana sa buong kapuluan.

  PAGHANAP  SA  MGA  UNANG  PILIPINO:     Cronicas Española

Kasaysayan  Ng  Mga  Pulo  Ng  Pilipinas, 1595-1602
Relacion de las Islas Filipinas
ni Pedro Chirino

In-English ni Frederic W. Morrison ng Harvard University, at ni Emma Helen Blair

Buaya Mababa ang mga gilid nito, wala pang lapad ng 2 daliri ang taas sa tubig, kaya madaling abutin ang sakay ng anuman ang nasa tubig. Laging maraming buaya sa ilog. Ang nangyari sa indio, tumabi sa bangka ang isa at sinakmal siya. Hinila siya sa ilalim ng tubig, karaniwang gawa ng mga buaya upang malunod ang anumang nahuli bago kainin. Upang maligtas, buong pusong nanawagan ang indio sa Dios ng mga catholico. Bigla siyang nakakita ng 2 nilalang na nakasuot ng puti. Inagaw siya mula sa buaya at hinatak papunta sa pampang, at nasagip siya sa kamatayan. Dahil dito, nagtungo siya sa simbahan, dala ang 2 anak niyang lalaki, at nagpabinyag silang 3 at naging catholico.

KABALIGTARAN ang nangyari sa isang catholico nang nakaharap niya ang tinatawag naming ‘pulis sa tubig’ (alguazil de agua). Gabi-gabi, tumatawid sa ilog ng Manila itong Español (mula sa Intramuros) upang magpasasa sa kasalanan. Nayamot na rin ang Dios ng kahihintay sa kanya kaya, isang gabi, ipinadala niya ang isang buaya at ‘binitay’ ang makasalanang Español bilang parusa.

Pakiki-apid  ng  mga  Hindi  Mag-asawa

NATUTO ng Tagalog ang 3 sa mga frayleng Jesuit sa Manila at lalong sumugid ang mga indio duon sa pagiging catholico. Nuong 1598 lamang, mahigit 300 tagaruon ang nagkumpisal sa isang frayle.

Namagitan ang mga Jesuit sa paghihiwalay ng isang mag-asawa subalit itinigil nila nang bumalik at nagsama uli ang dalawa. Tinangka rin ng mga Jesuit na putulin ang pagniniig ng mga hindi mag-asawa.

Isang babaing indio ang ikinulong sa bahay ng asawa niyang sangley (intsik). Upang maakit, naglagay ang mga Jesuit ng mga binyagang indio sa tabi ng bahay at nag-usap sila nang malakas, upang marinig ng babae, tungkol sa ganda ng pagiging catholico. Naakit nga ang babae at tumakas, iniwan pati ang anak sa bahay, at nagtago sa convento ng mga frayle hanggang naging catholico.

Sinundo siya ng asawang intsik na, pagtagal ng panahon, ay nagpabinyag na rin - isang bagay na mahalaga dahil mahirap mahikayat ang mga sangley sa pagsambang catholico.

Nuon nagka-peste ng tipaklong (plague of locusts) sa paligid ng Manila. Nagtarak ang ilang babaing indio ng isang cross sa kanilang bukid upang maligtas ang kanilang palay. Pinagbigyan naman sila ng Puong Maykapal at hindi sila sinalanta ng mga tipaklong. Pagka-ani sa palay, inabuloy lahat sa simbahan ng may-ari ng bukid. Mayaman siya at kaya niyang ipamigay ang isang buong ani.

Isang mag-asawa ang nagsumpaan na hindi sila magmamaliw habang naglalakbay ang lalaki. Pinagtibay pa nila ng mga lumang sumpa na gamit nuong unang panahon. Subalit natukso ang babae at sumiping sa iba, at kapwa sila biglang namatay. Magka-kabit pa sila nang natagpuan, at isinumbong sa Jesuit. Inutos ng frayle na ipaglihim ang pangyayari.

Nakaraang kabanata                       Balik sa itaas                       Tahanan: Mga Kasaysayan Ng Pilipinas                       Lista ng mga kabanata                       Sunod na kabanata