Ika-2 kabanata: ANG 3 MARTIRES ‘GOMBURZA

Ang Tunay Na Buhay Ni Padre José Burgós
at ng mga nakasama niya na sina
Padre Jacinto Zamora, Padre Mariano Gómez
at ang nadayang Miguel Zaldua

sinulat ni HONORIO LÓPEZ

Aklat

Bahala na sana, inyong kamahalan
maglapat ng ganap sa labis at kulang
sa bawa’t talatang inyong matagpuan
wari’y nalilihis doon sa katwiran.

Nguni’t ang samo ko, bago mo punahín
ang lihís sa wari, maiging linangin
makaka-sakali naman na malinsil
sa daang kasamaan, malagos na tambing.

Kung magkakagayon, ang pasasalamat
sa kamahalan mo aking iginagawad
at mag-utos naman sa lahat ng oras
sa laang kapatid na kasuyong tapat.

-- Honorio López

PASIMULA

Sa tapát ng nasang namuko sa dibdib,
tapát na pagsintang namahay sa isip
na maipahayag kanilang sinapit,
tanang guniguni’y nilupig na tikís.

Kusang pinatuloy tumiim sa hagap
ang pinanghawakan ang nanasang liyag
may ganáp na bait, kamahalang ingat,
makapag-pupuno sa kakulangang lahat.

Ito nga’t hindi iba tunay dinaanan
ng kanilang búhay sa Mundong ibabaw,
na kusang natapos sa abang bitayan,
sa pagsintang lubós sa tinubuang bayan.

Sila’t hindi iba, mga saksing tapat,
unang monumento ng pagpapahamak
ng mga fraile sa kainggitang kagyat
ng dunong at yaman tubong Pilipinas.

Sila namang tunay ang unang larawan
na dapat tularan nating kalahatan
sa pag-uusig nga ng kaginhawahan
nitong ating bayang lagi sa ligamgam.

Kaya ang marapat, o mga kapatid:
Silang mga Martir alalahaning tikís,
huwag lilimutin, laging isa-isip
alang-alang baga sa mga sinapit.

Gayon din naman sa kailan pa man
dapat kasuklaman ... mga fraileng tanan
na nagkukunwaring Ministrong marangal
ng Dios na Poon, bago’y mga hunghang.

Kaya ang mabuti ay tularang lubós
mga halimbawa nina Padre Burgos,
Gómez
at Zamora na pawang Tagalog
sa tinubuang bayan marunong umirog.

Sa bawa’t may nasang bumatid
ng kanilang búhay, tunay na sinapit
basahing tuluyan, pagtiyagaang tikís
kusang ipagpatuloy itong nati-titik.

ANG  PINAGKUNAN:   Hinango at isinalin mula sa maka-lumang Tagalog ni Honorio Lopez sa original website na
Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos, by Honorio Lopez, Project Gutenberg EBook, www.gutenberg.net/1/3/2/3/13233/
Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders
Produced from page scans provided by University of Michigan

Nakaraang kabanata         Lista Ng Mga Kabanata         Mga Hindi Karaniwang Pilipino         Mga Kasaysayan Ng Pilipinas         Sunod na kabanata