Ika-19 kabanata: ANG 3 MARTIRES ‘GOMBURZA

Ang Tunay Na Buhay Ni Padre José Burgós
at ng mga nakasama niya na sina
Padre Jacinto Zamora, Padre Mariano Gómez
at ang nadayang Miguel Zaldua

sinulat ni HONORIO LÓPEZ

Aklat

At kung mangyayari, atin pang alayan
sa taón-taón ng isang kapistahan
bilang paalaala sa kanilang tanán
tuwing ika-28 ng Febrerong buwan.

Para baga naman ating ginagawa
kung kusang nadating araw na mistula
ng pagkaka-baril sa mapagpalaya
nitong Filipinas, Rizal na dakila.

Kung magkagayón, kusang nalalaan
sa mga kapatid, pag-utusang tunay
akong inyong lingkód, magpa-kailanman;
at Honorio Lopez ang aking pangalan.

KATAPÚSAN
Nang masabi ito, panaho’y nagdilím
at parang nagluksa ang langit na tabing,
sukat isang sinag sa araw na ningning
ang siyang tumitig sa apat na martir.

Ang tanang nanood na mga Tagalog,
pawang lumuluha sa kinamtang lungkót
kaya ang iba nga nagluksang tibobos
bilang pagdamay sa mga natapos.

Nang ito’y mangyari ay nagsi-uwing lahat
yaong mga fraile, masayá at galák
bagama’t ang sindák sa dibdib, namugad
hindi ini-inó nilang mga sukáb.

Di naman nalaon, ang apat na bangkay
nitong walang-palad ay kinuhang tunay
ng carro fúnebre ng bunying hospital
ni San Juan de Dios, kusang nilaan.

Saka nga dinalá, sadyang inihatid
sa Hermandad Misericordiang tikís
sa libingang Paco kusang naliligid
ng caballería’t sundalong makisig.

Hanggáng nilalakad, nagsunod-sunuran
ang maraming tao hanggang sa libingan,
at walang usapan na bulong-bulungan
kundi tungkol sa fraile na mga kasamahán.

Sukat hanggáng dito, ititigil ko na
itong pag-aawit ng abá kong Musa,
yamang natanto na giliw kong nanasa
ang abáng sinapit nitong apat baga.

Ang hiling ko lamang, huwag lilimutin
sa kailan pa man, walang pagmamaliw
ng mga kapatid, abáng mga martir
sa tinubuang lupa, (Patriang) ginigiliw.

ANG  PINAGKUNAN:   Hinango at isinalin mula sa maka-lumang Tagalog ni Honorio Lopez sa original website na
Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos, by Honorio Lopez, Project Gutenberg EBook, www.gutenberg.net/1/3/2/3/13233/
Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad and PG Distributed Proofreaders
Produced from page scans provided by University of Michigan

Nakaraang kabanata             1872 Aklasan sa Cavite             Lista Ng Mga Kabanata

Mga Hindi Karaniwang Pilipino             Mga Aklasan Ng Charismatic Pinoys             Mga Kasaysayan Ng Pilipinas